راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

راهنمای نصب و تعمیر جک ریلی کامه ایتالیا - came italy1

تعمیر - نصب جک ریلی (Came) مدل کامه راهنمای

 

 

 تعمیر - نصب جک ریلی مدل کامه راهنمای

http://www.partdoor.ir

  Www. Partdoor.ir

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر