راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

راهنمای نصب و سیم بندی لابل 90

سیم بندی لابل 90

چشمها:

 

خاکستری چشم بیرون به                        17

 

خاکستری چشم بیرون به                        18

 

خاکستری چشم داخل به                        17

 

خاکستری چشم داخل به                         18

سفید داخل و بیرون (خط دار و ساده)                                7

 

زرد داخل به                                                                8

 

زرد بیرون  به                                                             9

سبز ها لازم نیست

 

ریموت کنترل

 

برق

مثبت به                                        17

منفی به                                         18

فرمان                                          به 10 و 5            یا به                   5 و 7

پل بین   5 و 7 حذف شود

درصورت کلید دیجیتال از کاتالوگ داخل جعبه کلید استفاده شود

کلید5 حالته

1 به                             8 باکس            

2 به                             11

3 به                             12

4 به                             15

جامپرها هم  11 به 13 و 14               5 هم به 6 و 7   باید پل شوند

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر