راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

راهنمای نصب و سیم بندی کابا SLA

سیم بندی کابا

چشمها:

 

قهوه ای چشم داخل و بیرون به                        1

سفید و سبز داخل وبیرون به                           2

زرد داخل به                                                3

زرد بیرون به                                              4

 

 

مادون 2 سیم

سفید به                                                   13

قهوه ای  به                                             14

 

 

مادون 3 سیم

سفید به                                                    15

قهوه ای به                                               16

سبز به                                                     17 و 18

 

 

رسیور

مثبت و منفی به                                        1 و 2

فرمان باز به                                            5و 6

 

 

پنل

20 به                             3

21 به                             4

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر