راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه ساختمانی:

جناب آقای مهندس ابراهیمی
پروژه فاطمی-زرتشت     
جناب آقای مهندس کاظمی
پروژه میرزای شیرازی    
جناب آقای مهندس پورافروز
پروژه فاطمی - صدر   
پروژه کریم خان زند-13آبان  
جناب آقای مهندس جاوید
پروژه شریعتی - قیطریه   
جناب آقای مهندس مستاجران
پروژه رسالت - کرمان جنوبی
جناب آقای مهندس بیک محمدی
پروژه نصرت غربی      
پروژه میدان توحید - نصرت
جناب آقای مهندس عنبرستانی
پروژه فرمانیه - خیریه دهش
جناب آقای مهندس ستوده
پروژه فرمانیه    
جناب آقای مهندس غلام رضایی - امامی
پروژه فاطمی                 

پروژه فاطمی کوچه 5شهرداری ها،سازمان ها،دانشگاه ها و معادن

شهرداری ساوه

بوفه دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی - تهران

دانشگاه علوم پزشکی - ساری

وزارت تعاون - خیابان بزرگمهر

سازمان عمران کیش - کیش

منطقه ویژه سلفچگان - سلفچگان

معدن آسفالت سازی قهرمان راه - شهریار


قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر